Vala KB

 Vala (Kota Bharu)

Premium Partner Store
PT 97 T/B Jalan Bazar Buloh Kubu 15300, 15300 Kota Bharu, Kelantan
For any inquiries  - 
012-950 8842